Prawa do majątku - Specjaliści finansowi | Integralia

Prawa do majątku

pieniądze Wzajemne upoważnienie małżonków do swoich kont w otwartych funduszach emerytalnych jest bardzo ważne. Jeśli takich postanowień nie zawiera umowa, wówczas należy to bardzo szybko zmienić. Inaczej w sytuacji śmierci jednego z małżonków będą duże kłopoty z odzyskaniem pieniędzy z funduszu. Istnieje fundamentalna zasada, która mówi, że w sytuacji śmierci członka OFE, połowę zgromadzonych środków przelewa fundusz na konto funduszowe współmałżonka, zaś drugą część wypłaca w gotówce. Jeśli żyjący małżonek nie posiada konta w OFE, wówczas fundusz musi je założyć. Część przekazaną w gotówce odbiera osoba upoważniona, która okazuje się dowodem osobistym. Jeśli takiej osoby zabraknie, wówczas kwotę dziedziczą wszyscy spadkobiercy w linii prostej. Do tego potrzebna jest procedura o nabyciu spadku, która może trwać bardzo długo. Natomiast część kwoty, która została przelana na konto w OFE jest do odzyskania w gotówce, tylko wtedy, jeśli spadkobierca uzyska stan emerytalny. Aby gotówka został przekazana, trzeba złożyć odpowiedni wniosek w wybranym funduszu emerytalnym.

Zgodnie z Ustawą o rachunkowości oraz MSR nr 37 ("Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe"), rezerwy są zobowiązaniami, których kwota lub termin zapłaty są niepewne. Rezerwy są zatem zobowiązaniami o szczególnym charakterze, a tym, co je odróżnia od "zwykłych" zobowiązań oraz biernych rozliczeń międzyokresowych, jest niepewność kwoty lub terminu przyszłych nakładów. Co prawda w przypadku rozliczeń międzyokresowych biernych występuje czasami pewien stopień niepewności terminu bądź kwoty wymagalności zobowiązania, jednak przeważnie jest on znacznie mniejszy.Rezerwę tworzy się wtedy, kiedy spełnione są następujące warunki:
- na jednostce ciąży obecny obowiązek (zwyczajowy albo prawny) wynikający ze zdarzeń przeszłych;
- pewne jest to, że wypełnienie obowiązku spowoduje konieczność wypływu zasobów ucieleśniających korzyści ekonomiczne;
- możliwe jest wiarygodne oszacowanie kwoty zobowiązania.W sytuacji, gdy choć jeden z powyższych warunków nie jest spełniony, rezerwy utworzyć nie można.

Podstawą do uznania rezerwy jest istnienie obowiązku wynikającego ze zdarzenia przeszłego. Obowiązek ten może mieć charakter zwyczajowy albo prawny. Obowiązek zwyczajowy wynika z działalności jednostki gospodarczej, jeśli: "poprzez ustalony sposób postępowania w przeszłości, opublikowanie zasad postępowania lub wystarczająco konkretne, aktualne oświadczenie jednostka gospodarcza przekazała stronom trzecim, iż przyjmie na siebie określoną powinność oraz w wyniku powyższego, jednostka spowodowała u tych stron uprawnione oczekiwanie wypełnienia tej powinności" . Natomiast obowiązek prawny wynika z ustawodawstwa, umowy (na mocy jej warunków sformułowanych wprost albo pośrednio), lub też innego działania prawa.Na przykład - jednostka gospodarcza może zwyczajowo przyjmować na siebie zobowiązania do usunięcia usterek w produkcie lub do wymiany go na produkt nowy na swój koszt po upływie terminu określonego przepisami prawa lub umowy. Zwyczajowy charakter mogą mieć również świadczenia pracownicze (np. niewynikające z przepisów prawa ani kontraktów z pracownikami, np. premie uznaniowe, nagrody, itp.). Rzecz jasna w każdym przypadku zwyczaj powinien być na tyle utarty, żeby można było mówić o istnieniu jakiegoś obowiązku mimo braku jakiegokolwiek działania prawa.

Popularne

  • Tłok sklepu

     Wielu z nas, marząc o zakupie nowego komputera czy telewizora wcale nie zastanawia się nad tym, …

  • Całym życiem

     Wielu z nas, marząc o zakupie nowego komputera czy telewizora wcale nie zastanawia się nad tym, …

Polecamy